Υπηρεσιες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε είδους παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού -αναφορικά με την έκδοση αδειών (οικοδομικών, αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.α.) και την καθημερινή επαφή των δημοσίων υπηρεσιών με τον πολίτη. Όλες οι εκπονούμενες μελέτες και οι εκτελεσθείσες κατασκευές συμφωνούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές των κανονισμών. Εγγυόμαστε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα με το λιγότερο κόστος σε συνάρτηση πάντα με την τήρηση υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών από πλευράς μας.


Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

-Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
-Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.
-Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου (πισίνες, χώροι στάθμευσης κ.α.)
-Νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
-Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
-Βεβαιώσεις νομιμότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων.
-Τοπογραφικά διαγράμματα.